1398/09/14 09:52
برگزاري كلاس آموزشي مديريت پسماند روستايي
کلاس آموزشی مدیریت پسماند روستایی با حضور برخی از دهیاران در محل سالن جلسات حوزه عمرانی برگزار گردید.

کلاس آموزشی مدیریت پسماند روستایی در محل سالن جلسات حوزه عمرانی برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved